DESIGN SERVICE
Our processes

จินตนาการบนรากฐานของความเป็นไปได้ คือจุดแข็งของเราจากที่ดินเปล่า สู่การวางแผนอย่างเป็นขั้นเป็นตอน วิเคราะห์ความเป็นไปได้ งานออกแบบที่โดดเด่น บนยุทธศาสตร์ชิงความได้เปรียบเชิงธุรกิจ ความรู้เฉพาะทางอันลึกซึ้งในการออกแบบและบริหารสวนน้ำสวนสนุก หรือแหล่งท่องเที่ยวที่น่าจดจำ

K2J ให้บริการงานออกแบบ ที่สร้างประสบการณ์ใหม่ มอบความประทับใจให้แก่ลูกค้าของคุณ

                                                  INDOOR

              INTERACTIVE

ARCADE

PLAY GROUND

LIFE PARK

THEME PARK/

               AMUSEMENT PARK

WATER PARK

LEARNING MUSEUM

Business Planning

เราเริ่มต้นออกแบบไม่เพียงแต่สิ่งก่อสร้าง แต่วางแผนธุรกิจนับตั้งแต่วันแรกที่เริ่มงาน ทำการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ กลุ่มลูกค้า มูลค่าการลงทุนที่เหมาะสม

แผนการแข่งขันกับคู่แข่งทั้งปัจจุบันและอนาคต วางผังภาพรวมการจัดสรรพื้นที่ทั้งโครงการ

เพื่อให้มั่นใจว่าเงินที่ลงทุนไปจะคุ้มค่ากับทรัพยกรและแรงที่เสียไป

1-7_Photo - 2.jpg

Attraction Design 

& Selection

ออกแบบ/คัดเลือก เครื่องเล่นหรือแหล่งท่องเที่ยวที่โดดเด่น

เหมาะกับพื้นที่และจุดขายของโครงการ สร้างเอกลักษณ์

เพื่อเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจ และสร้างความเติบโตให้กับชุมชน

Creative Works

ออกแบบเนื้อหา เรื่องราว ประสบการณ์ ลูกเล่น จุดดึงดูดความสนใจ

รูปแบบวิธี และขั้นตอนการเล่าเรื่อง ที่จะสร้างความแตกต่างและเอกลักษณ์

ให้กับสถานที่และเครื่องเล่น

Story

Master Planning

ออกแบบวางผังการใช้พื้นที่อย่างเหมาะสม ซึ่งจะเป็นปัจจัยที่สำคัญมากสำหรับความสำเร็จ เพราะการวางผังที่ดี ย่อมสร้างประสบการณ์การที่ดีให้เข้าชมแหล่งท่องเที่ยว

อีกทั้งช่วยในเรื่องของการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ

เช่น มุมมองและพื้นที่ที่สร้างอารมณ์ความรู้สึกต่างๆ ความร้อนของพื้นทางเดิน ความร่มรื่นของพื้นที่ การบริหารจุดขายของและการซ่อมบำรุงที่ไม่ยุ่งยากในการเข้าถึง เป็นต้น

Design Conceptual

งานออกแบบบรรยากาศ ทิวทัศน์ ตกแต่งเครื่องเล่น กิจกรรม

ธีมและภาพรวมของโครงการ ให้ออกมาสอดคล้อง

สื่อความหมาย ตามแนวทางที่วางไว้

drawing

Construction Drawing

การออกแบบลงรายละเอียดในงานแขนงต่างๆ ทั้งด้านสถาปัตยกรรม

ภูมิสถาปัตยกรรม ตกแต่งภายใน วิศวกรรมโครงสร้าง วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมเครื่องเล่น วิศวกรรมควบคุม ฯลฯ เพื่อจะแปลงจากภาพใน

จิตนาการมาเป็นของจริงผสมกับความเป็นไปได้ทางด้านวิศวกรรม

และเทคโนโลยีที่พร้อมจะนำแบบเหล่านี้ไปใช้เพื่อการก่อสร้างจริง

Angkor River Color

Decorate & Finishing Design

ออกแบบแต่งเติมภาพจากจิตนาการให้สมบูรณ์ครบถ้วนมากขึ้น

ด้วยการลงรายละเอียด ในงานตกแต่ง งานประติมากรรม งานปั้น

การเลือกวัสดุ รูปแบบ ลวดลาย ความเหมาะสมในการก่อสร้างจริง

Site Consultant

& Installation Inspection

ควบคุมงานติดตั้ง ทดสอบเครื่องเล่น ให้คำปรึกษาด้านเทคนิค การจัดการทำงาน

การวางแผนการให้บริการ และความปลอดภัย จนแล้วเสร็จพร้อมเปิดให้บริการ

Installation

Staff Training

& Management Planning

การเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดให้บริการ การทำเอกสาร การฝึกอบรมพนักงานสำหรับขั้นตอนการทำงาน ความปลอดภัย และการปฎิบัติการเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน การวางแผนดูแลสถานที่ เครื่องจักรและการซ่อมบำรุง เพื่อให้แหล่งท่องเที่ยว คงความสดใหม่ ปลอดภัยไปตลอดอายุการใช้งาน

Park Expend & Renovation

บริการออกแบบดีไซด์เพื่อปรับปรุง ซ่อมแซม ต่อเติม แหล่งท่องเที่ยวของคุณ

ให้กลับมาดูใหม่ สร้างจุดแข็ง เพิ่มโอกาสในการใช้บริการซ้ำของลูกค้า

และสร้างข้อได้เปรียบในการแข่งขัน