CONSULTANT

We will be friend and your supports.

ด้วยประสบการณ์การบริหารสวนสยาม ทะเลกรุงเทพ และเป็นที่ปรึกษาด้านการบริหารซ่อมบำรุงให้กับสวนน้ำหลากหลายที่ทั่วประเทศ อีกทั้งด้วยประสบการณ์ในการออกแบบสวนน้ำมามากมาย ทำให้เรารู้ถึงข้อดีข้อเสีย ปัญหาและอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น เราจึงสามารถช่วยคุณแก้ไขปัญหาที่มี วิเคราะห์เหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ล่วงหน้า ช่วยปรับปรุงขั้นตอนและวางแผนปฎิบัติการ เพื่อช่วยให้แหล่งท่องเที่ยวของคุณคงคุณภาพ ปลอดภัย และมีรูปแบบการให้บริการที่ได้มาตรฐานระดับโลก

Installation Consultant

ให้บริการที่ปรึกษาในการติดตั้งเครื่องเล่น

Water Inspection and Treatment Consultant

ตรวจสอบคุณภาพน้ำ ให้คำแนะนำในการบำบัดน้ำ และวางแผนควบคุมคุณภาพน้ำ

Maintenance Consultant

ตรวจเช็คคุณภาพ และวางแผนงานซ่อมบำรุ