WAVE BUCKET

Wave Bucket เครื่องเล่นที่เป็นนิยมของวัยรุ่น แบ่งเครื่องเล่น adventure เป็นเครื่อง Typhoon และ Torrent Typhoon สร้างคลื่นน้ำขนาดกลางที่มีระดับความสูงไม่เกิน 2 เมตร Torrent สร้างคลื่นขนาดใหญ่ที่มีระดับการสูงมากกว่า 2 เมตรขึ้นไป

1/0

TORRENT RIVER

1/0

TYPHOON RIVER

1/0

เครื่องTORRENT

1/0

เครื่องTYPHOON

1/0

WAVE BUCKET